Seneste årsberetning:

beretning-2018Årsberetning 2017-2018

 

Årsregnskab 2017

Årsregnskab 2016

Årsregnskab 2015

Resultatet blev et overskud på kr. 87.896 inden henlæggelser til kommende år og indregning af forretningernes resultater. Efter henlæggelser og forretningernes resultat udgør resultatet et underskud på 367.592, hvilket er knap 1 mio. kr. bedre end budgetteret.

aarsregnskab-2015Se årsregnskabet for 2015 som pdf

Årsregnskab 2014

Årets resultat blev et overskud på den ordinære drift på 2.380.283 kr. inden henlæggelser til kommende år og indregning af forretningernes resultater.

Indtægterne består af tre hovedposter:

 • Medlemsbidrag,
 • offentlige tilskub og
 • indsamlede midler.

Samlet set oversteg indtægterne budgettet med mere end 3 mio. kr.

Tilskud fra DUF samt øvrige indtægter er anvendt på følgende hovedområder:

 • Ansatte medarbejdere,
 • organisation og program,
 • administration og it-udgifter samt
 • internationalt arbejde.

Landsmødebeslutningen fra 2012 om at flytte sammen med FDF i Rysensteen og oprette fælles administration blev omgjort i 2014 på baggrund af en samlet økonomisk vurdering.

aarsregnskab-2014Se årsregnskabet for 2014 som pdf

Årsregnskab 2013

Resultatet for 2013 viser et overskud på 341.018 kr. efter regulering, hensættelser og resultat fra Unitas Rejser, der gav et overskud på 1,4 millioner kr. Før regulering, hensættelser og resultat fra Unitas Rejser var regnskabsresultatet negativt: -557.808 kr.

KFUM og KFUK kan notere en tilbagegang i antal medlemmer, hvilket har betydet mindre kontingentindtægter. KFUM og KFUK’s landsudvalg har haft færre udgifter end i 2012, hvilket først og fremmest skyldes, at udgifterne har været koncentreret omkring afviklingen af festivalen Wonderful Days i sommeren 2013.

It-udgifterne er blevet væsentligt lavere efter en række større it-investeringer i 2012.

aarsregnskab-2013Se årsregnskabet for 2013 som pdf

Årsregnskab 2012

Resultatet for 2012 kunne ikke holde de gode tendenser fra tidligere år, hvilket hovedsageligt skyldtes en nedgang i modtagne arveindtægter, så de samlede indtægter faldt med 1,6 mio. kr.

Herudover overgik forlaget Unitas Forlag til Religionspædagogisk Center (RPC), og KFUM og KFUK måtte afskrive et større beløb som tabt. En it-investering viste sig at koste flere midler end forventet, og dermed blev der et samlet underskud på 262.000 kr. Egenkapitalen er dog stadig sund og udgør over 16 mio. kr.

På Landsmødet i november 2012 blev en ny vision vedtaget:
”I 2025 vil KFUM og KFUK være en dynamisk og levende organisation, der når ud til flere og nye målgrupper. Vi tilbyder aktiviteter, der på et tydeligt kristent grundlag møder de behov, som børn og unge omkring os har, og styrker deres livsmod og handlemuligheder i forhold til både trosliv og samfundsliv”.

Denne nye vision betyder samtidig en ny strategi, og implementering heraf betyder, at KFUM og KFUK i Danmark for de kommende år forventer et negativt resultat både i 2013 og 2014.

aarsregnskab-2012Se årsregnskabet for 2012 som pdf

Årsregnskab 2011

De gode takter i økonomien fortsætter for KFUM og KFUK. Siden krisen i 2008 har Hovedbestyrelsen haft den målsætning, at resultatet inden henlæggelser og indregning af resultat for vores forretninger skal være på 0 eller et overskud.

I 2009 havde KFUM og KFUK et overskud på kr. 2.230.000 og kr. 2.555.000 efter hensættelser og forretningernes resultater. Tilsvarende resultater for 2010 er hhv. 3.110.000 før henlæggelser og kr. 2.667.000 efter henlæggelser og forretningsresultater. For 2011 kr. 2.620.000 og kr. 1.468.000.

I 2010 bidrog Unitas Rejser med et resultat på kr. 2.220.000, og Unitas Forlag havde et underskud på kr. 270.000. Tilsvarende tal for 2011 er, at rejserne havde et overskud på kr. 898.000, og forlaget et underskud på kr. 593.000.

Egenkapitalen, der i 2008 var nede på 10,8 mio kr., er nu oppe på 16,3 mio. kr., hvilket er meget tilfredsstillende.

I forhold til de vedtagne budgetter for 2010 og 2011 har der på indtægtssiden i begge år været betydelige stigninger i indsamlede midler. I 2010 var stigningen ca. 2 mio kr. og i 2011 1,7 mio kr.

På udgiftssiden var der kun mindre udsving i 2010, og i 2011 en lidt større udgift på posten ansatte medarbejdere, hvilket skyldes ansættelsen af en udviklingskonsulent på kommunikationsområdet fra 1. september 2011. Desuden er it-udgifterne i 2011 større end forventet grundet outsourcing af it-driften til et eksternt firma sammen med Unitas Rejser, hvilket har medført en større sikkerhed af vores data.

aarsregnskab-2011Se årsregnskabet for 2011 som pdf

Årsregnskab 2010

På Landsmødet i 2010 blev KFUM og KFUK's budget for 2010 godkendt med et underskud på 33.000 kr. Resultatet for 2010 blev imidlertid et overskud på 2.747.893 kr. inden henlæggelser til kommende år og indregning af forretningernes resultater. I 2009 var det tilsvarende resultat 2.230.340 kr.

Efter henlæggelser og resultater for Unitas Forlag og Unitas Rejser blev resultatet 2.667.576 kr.

Det er igen i 2010 gaver og bidrag, der er medvirkende til det gode resultat. Der var budgetteret med 2.400.000 kr., og resultat blev 4.381.000 kr. Der er i årets løb modtaget 700.000 kr. i arvebeløb og ekstraordinært 1.550.000 kr. fra nedlagte foreninger.

Indtægterne er anvendt på følgende hovedområder:

 • Ansatte medarbejdere
 • Organisationsudgifter
 • Administration og it
 • Internationalt arbejde

På udgiftssiden følger resultatet budgettet i store træk.

aarsregnskab-2010Se årsregnskabet for 2010 som pdf